Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Λορς Μονή

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1991

Αριθμός διατηρημένων κτιρίων 1

Αριθμός μοναστηριακών κτιρίων το 1150 περίπου 8

Διάλυση της μονής πιθανώς το 1556-1557

Αριθμός διατηρημένων χειρόγραφων βιβλίων 330