میراث جهانی از نگاه اعداد

اونتراولدینگن آبسراهای ماقبل تاریخ

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۱۱

وسعت روستای متعلق به عصر حجر با حدود ۲۰ خانه

زمان صرف شده برای ساخت خانه حدود ۲۰ روز

تعداد اشیای جمع آوری شده در موزه حدود ۳۰۰ هزار قطعه

تعداد قایق های پژوهشی متعلق به موزه