میراث جهانی از نگاه اعداد

اشتاین گادن کلیسای ویز

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۸۳

پهنا ۲۶ متر و ۷۶ سانتی متر

ارتفاع ۵۹ متر و ۴۹ سانتی متر

ارتفاع برج کلیسا ۲۰ متر

مساحت نقاشی بر روی سقف در حدود ۲۳۵ مترمربع

تعداد بالکن ها بر روی برج کلیسا ویژه نوازندگان فلوت و سازهای بادی ۴