میراث جهانی از نگاه اعداد

جزیره رایشنائو صومعه رایشنائو

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۰

مساحت ۴۳۰ هکتار

تعداد روستاها ۳

مساحت زمین های زراعی در حدود ۱۶۰ هکتار

تعداد ناقوس های کلیسای سنت پتر و پاول ۵

تعداد نقاشی های دیواری در کلیسای سنت گئورگ ۸