تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

میراث جهانی از نگاه اعداد

فولکلینگر کارخانه ذوب آهن

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۴

مساحت ۶ هکتار

مساحت سالن کارگاه ۶۰۰۰ متر مربع

تعداد کوره های بلند کارخانه ۶ عدد

فعالیت کارخانه از سال ۱۸۷۳ تا ۱۹۸۶

تعداد کارگران در سال ۱۹۶۵ حدود ۱۷ هزار نفر