تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

میراث جهانی از نگاه اعداد

تریر بناهای دوران روم باستان، کلیسای لیب فرائن و کلیسای جامع

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۸۶

ارتفاع دروازه پرتا نیگرا حدود ۳۰ متر

ظرفیت تماشاخانه حدود ۲۰ هزار نفر

تعداد ستون های داخل کلیسای لیب فرائن ۱۲ عدد

ارتفاع بلندترین برج کلیسای جامع ۷۴ متر

تعداد لوله های صوتی ارگ کلیسای جامع ۵۶۰۲ عدد