تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

میراث جهانی از نگاه اعداد

اشپایر کلیسای جامع

در فهرست جهانی از سالِ ۱۹۸۱

ارتفاع کلیسای جامع ۱۳۴ متر

ارتفاع تالار کلیسا ۳۳ متر

ارتفاع بلندترین برج کلیسا ۷۱ متر و ۲۰ سانتی متر

مساحت سرداب کلیسا ۸۵۰ متر مربع

ارتفاع سرداب کلیسا ۷ متر