تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

میراث جهانی از نگاه اعداد

مائول برن صومعه

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۳

افتتاح مدرسه صومعه ۱۵۵۶

سال ساخت بنای اصلی صومعه ۱۱۷۸

تعداد مسیرهای پیاده روی در محوطه صومعه ۵

تعداد کتاب های هرمان هسه در مورد صومعه مائول برن ۲ جلد