تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

میراث جهانی از نگاه اعداد

لرش صومعه

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۱

تعداد بناهای باقی مانده از صومعه ۱ ساختمان

تعداد بناهای ساخته شده در سال ۱۱۵۰ حدود ۸ ساختمان

پایان فعالیت صومعه حدود سال ۱۵۵۶ / ۱۵۵۷

تعداد کتاب های خطی موجود در صومعه ۳۳۰ جلد