باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

ورتسبورگ مقر حکومت پادشاه و باغ دربار

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۸۱

ارتفاع ساختمان مقر حکومت ۳۷ متر

مساحت نقاشی بر روی سقف ساختمان ۶۰۰ متر مربع

مساحت باغ دربار ۹ هکتار

تعداد فواره های باغ دربار ۴ عدد