باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

رگنزبورگ محله قدیمی شهر

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۶

مساحت کل ۱۸۳ هکتار

تعداد ساکنان ۱۵ هزار نفر

ارتفاع برج های کلیسای جامع ۱۰۵ متر

طول پل سنگی ۳۰۸ متر و ۷۰ سانتی متر

تعداد پل های قوسی ۱۵ عدد