باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

مسل گودال

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۵

قطر گودال حدود ۸۰۰ متر

عمق گودال حدود ۶۵ متر

طول فسیل سوسمار حدود ۴ متر

طول فسیل اسب حدود ۱ متر