باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

باد هومبورگ منطقه مرزی لیمس در دوران ژرمن‌ها

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۵

طول مسیر ۵۵۰ کیلومتر

تعداد محوطه های نظامی ۱۲۰ عدد

تعداد سربازان در محوطه نظامی زالبورگ ۶۰۰ نفر