باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

بایرویت سالن اپرا

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۱۲

ارتفاع سالن اپرا ۲۵ متر و ۴ سانتی متر

مساحت صحنه ۱۸۰ متر مربع

ظرفیت تماشاچی در سالن ۵۲۰ نفر