باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

بامبرگ محله قدیمی شهر

در فهرست جهانی از سالِ ۱۹۹۳

مساحت کل ۱۳۵ هکتار

تعداد ساکنان حدود ۱۲ هزار نفر

ارتفاع برج شرقی کلیسای جامع ۷۶ متر

ارتفاع برج غربی کلیسای جامع ۷۴ متر

ارتفاع مجسمه سنگی اسب سوار ۲ متر و ۳۸ سانتی متر