وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

میراث جهانی از نگاه اعداد

دسائو- وورلیتس باغ ها و پارک ها

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۰

مساحت ۱۴۲ کیلومتر مربع

تعداد قصرها ۶ عدد

تعداد پل های پارک وورلیتس ۱۹ عدد

ارتفاع آتشفشان مصنوعی ۱۷ متر