وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

میراث جهانی از نگاه اعداد

وایمار دوره کلاسیک و مکتب باوهاوس

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸

تعداد کتاب های کتابخانه آنا آمالیا در حدود یک میلیون جلد

تعداد کتاب های منتشر شده پیش از سال ۱۸۵۰ در حدود ۲۰۰ هزار جلد

مساحت دانشگاه باوهاوس ۴۷۷۲ متر مربع

تعداد دانشجویان در بین سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵ حدود ۹۰۰ نفر