وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

میراث جهانی از نگاه اعداد

پتسدام | برلین کاخ ها و پارک ها

در فهرست جهانی از ۱۹۹۰، ۱۹۹۲، ۱۹۹۹

مساحت کل ۲۰۶۴ هکتار

مساحت پارک سان سوسی ۲۸۹ هکتار

مساحت جزیره طاووس ۷۳ هکتار

تعداد طاووس ها در جزیره ۳۰