وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

میراث جهانی از نگاه اعداد

باد موسکائو پارک

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۴

مساحت ۸۳۰ هکتار

طول مسیرهای پارک در حدود ۵۰ کیلومتر

ارتفاع برج کاخ نو ۳۵ متر