وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

میراث جهانی از نگاه اعداد

کاسل پارک کوهستانی ویلهلمزهوهه

در فهرست یونسکو از سال ۲۰۱۳

مساحت ۵۵۰ هکتار

طول نهرهای آبی ۱۲ کیلومتر

ارتفاع بنای هرکول ۷۷ / ۳۰ متر

ارتفاع تندیس هرکول ۸ / ۳۰ متر

قطر دور سینه تندیس هرکول ۴ / ۹۰ متر