بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

میراث جهانی از نگاه اعداد

کلن کلیسای جامع

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۶

ارتفاع برج شمالی و جنوبی کلیسا در حدود ۱۵۷ متر

مساحت پنجره ها در حدود ۱۰ هزار متر مربع

تعداد جا برای نشستن ۱۲۰۰ عدد

تعداد جا برای ایستادن ۲۸۰۰ عدد