بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

میراث جهانی از نگاه اعداد

بینگن | کوبلنتس دره میتل راین علیا

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۲

طول دره میتل راین علیا در حدود ۶۵ کیلومتر

عرض رود راین در مسیر عبور از بینگن ۵۳۰ متر

عرض رود راین در مسیر عبور از کوبلنتس ۴۰۰ متر

متوسط دمای آب در میتل راین علیا در ژوئیه ۲۰۱۱ در حدود ۲۱ درجه سانتیگراد