بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

میراث جهانی از نگاه اعداد

برول کاخ های آگوستوس بورگ و فالکن لوست

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۸۴

ارتفاع کاخ آگوستوس بورگ در حدود ۲۵ متر

ارتفاع کاخ فالکن لوست در حدود ۱۸ متر

تعداد اتاق ها در کاخ آگوستوس بورگ ۱۲۰ عدد

تعداد اتاق ها در کاخ فالکن بورگ ۲۰ عدد

تعداد فواره های پارک کاخ آگوستوس بورگ ۷ عدد