میراث جهانی از نگاه اعداد

کوییدلین بورگ، بخش قدیمی شهر، کاخ و کلیسای اشتیفت

در فهرست جهانی از سال ۱۹۹۴

مساحت بخش قدیمی شهر ۸۶ هکتار

تعداد خانه های سنتی در بخش قدیمی شهر ۱۳۰۰ خانه

ارتفاع کاخ کوییدلن بورگ ۵۰ متر

تعداد ناقوس های کلیسای اشتیفت ۵ عدد