میراث جهانی از نگاه اعداد

هوکستر بخش غربی صومعه و کُروای

در فهرست میراث جهانی یونسکو از سال ۲۰۱۴

خانه‌های قرون وسطایی کُروای تقریبا ۴۰۰ خانه

ساکنان قصر قرون‌وسطایی کُروای بین ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰

پنجره‌ها در قصر و صومعه‌ ‌‌‌‌‌‌۶۰۰