میراث جهانی از نگاه اعداد

هیلدس هایم کلیسای اعظم و کلیسای میشائیل

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۸۵

ارتفاع تالار کلیسای اعظم ۲۱ متر

تعداد برج های کلیسا ۲ عدد

ارتفاع تالار کلیسای میشائیل ۱۶ متر و ۷۰ سانتی متر

تعداد برج های کلیسای میشائیل ۶ عدد