میراث جهانی از نگاه اعداد

گسلار بخش قدیمی، استخراج سنگ معدن از کوه راملس و سامانه انتقال آب در اوبرهارزر

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۲ و ۲۰۱۰

مساحت بخش قدیمی شهر ۱۲۴ هکتار

استخراج سنگ معدن در بین سال های ۹۶۸ تا ۱۹۸۸

طول مخازن آب در اوبرهارزر، ۱۵ کیلومتر