میراث جهانی از نگاه اعداد

آیزناخ وارتبورگ

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۹

مساحت قلعه ۶۳۰۰ متر مربع

سال ساخت قلعه ۱۰۶۷

ارتفاع قلعه ی وارتبورگ ۱۹۵ متر

تعداد بازدیدکنندگان در سال در حدود ۴۰۰ هزار نفر