میراث جهانی از نگاه اعداد

آلفلد، کارخانه فاگوس

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۱۱

مساحت کارخانه ۱۱۲ هزار متر مربع

مساحت سالن کارگاه ۹ هزار متر مربع

تعداد کارگران در سال ۱۹۱۱ ۱۵۰ نفر

تعداد کارگران در سال ۲۰۱۱ ۳۶۰ نفر