آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

میراث جهانی از نگاه اعداد

ویتن برگ، مکان های یادبود مارتین لوتر

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۶

مدت اقامت مارتین لوتر در حدود ۳۵ سال

تعداد بازدیدکنندگان از خانه مارتین لوتر سالانه ۸۰ هزار نفر

تعداد اصلاحات دینی مطرح شده از سوی مارتین لوتر ۹۵ تز

تعداد فرزندان لوتر ۶