آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

میراث جهانی از نگاه اعداد

آیزلبن، مکان های یادبود مارتین لوتر

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۶

مدت اقامت مارتین لوتر در حدود یک سال

تعداد بازدیدکنندگان از خانه محل تولد لوتر در سال، ۲۵ هزار نفر

تعداد بازدیدکنندگان از خانه محل تولد لوتر در سال، ۲۵ هزار نفر

سن لوتر در زمان مرگ ۶۲ سال