آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

میراث جهانی از نگاه اعداد

دساو باوهاوس در شهر دساو

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۶

مساحت ساختمان مدرسه ۸۷۰۰ متر مربع

تعداد دانشجویان از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۲، ۶۱۲ نفر

تعداد خانه های استادان معمار، ۱ خانه برای مدیر و ۳ خانه ی ۲ واحدی برای سه معلم