آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

میراث جهانی از نگاه اعداد

برلین جزیره موزه ها و شهرک های برلین مدرن

در فهرست میراث جهانی از سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۸

مساحت جزیره موزه ها در حدود یک کیلومتر مربع

تعداد شهرک های برلین مدرن ۶ شهرک

تعداد خانه‌ های شهرک بزرگ بریتز ۱۹۶۳ واحد، از این تعداد ۴۷۲ خانه ی تک واحدی

تعداد خانه های شهر فالکن برگ ۱۲۸ واحد، از این تعداد ۸۰ خانه ی تک واحدی