آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

میراث جهانی از نگاه اعداد

آنگرمونده، جنگل‌ درختان راش | گرومزین

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۱۱

مساحت ۵۹۰ هکتار

ارتفاع درختان تا ۵۰ متر

عمر درختان تا ۳۴۰ سال

قطر تنه درختان تا ۲ متر