واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

ویسمار بخش قدیم شهر


میراث فرهنگی جهان
از سال ۲۰۰۲

وسعت ۸۸ هکتار


ساکنان بخش قدیمی
۲۶۸ / ۸

مدت زمان مرمت کلیسای گئورگ ۲۰ سال

هزینه‌ی مرمت کلیسای گئورگ تقریبا ۴۰ میلیون یورو