واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

اشترالزوند بخش قدیم شهر


میراث فرهنگی جهان
از سال ۲۰۰۲

وسعت ۸۰ هکتار


ساکنان بخش قدیمی
۱۰۳ / ۵

خانه‌های قرارگرفته در فهرست میراث فرهنگی ۵۲۳

وضعیت مرمت خانه‌های درج شده در فهرست میراث فرهنگی ۸۰ درصد