واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

لوبک بخش قدیمی شهر

میراث فرهنگی جهان از سال ۱۹۸۷

وسعت ۸۱ هکتار


ساکنان بخش قدیمی
۳۶۳ / ۱۳

عمق گذرگاه دروازه هولستن ۸۵ / ۸


بازدید سالانه از دروازه‌ی هولستن
۶۰ هزار