واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

هامبورگ اشپایشراشتات و محله کونتورهاوس با شیله‌هاوس

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۵

وسعت ۲۶ هکتار

انبارهای اشپایشراشتات ۱۵

پنجره در شیله‌هاوس۲۸۰۰