واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

برمن شهرداری و رولاند

میراث فرهنگی جهان از سال ۲۰۰۴

طول شهرداری ۴۰ / ۴۱ متر

عرض شهرداری ۸۰ / ۱۵ متر

ارتفاع شهرداری ۲۸ متر

ارتفاع مجسمه رولاند ۵۰ / ۵