تریر

۷۸ کیلومتر

فولکلینگر

۱۵۸ کیلومتر

لرش

۵۱ کیلومتر

اشپایر

۶۶ کیلومتر

مائول برن

در هفتمین مسیر به سوی آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در آلمان به جنوب غربی کشور سفر می‌کنیم.

تریر بیش ترین آثار تاریخی به جای مانده از دوران روم باستان را در خود جای داده است میراث به جای مانده از رومی ها در این شهر شامل تاکستان ها و مناطق تولید شراب نیز می شود. این تاکستان ها در دامنه رود موزل پراکنده اند.