شهری به عنوان اثری تاریخی

شهر کوییدلین بورگ با تعداد قابل توجهی از خانه های سنتی به سمبلی از معماری دوران قرون وسطی تبدیل شده است. این شهر یکی از مقرهای حکومت پادشاهان و قیصرهای آلمان بوده است. علاوه بر بخش تاریخی شهر، کاخ، کلیسای اعظم و کلیسای اشتیفت در کوییدلین بورگ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند.