واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

درجریان جذر و مد

این جا جذر و مد تعیین کننده اند. دوبار در روز دریا عقب نشینی می کند و مناظر بی‌نظیری بر جای می‌نهد.

با پسروی آب، واتن مر سر از آب بیرون می‌آورد و مساحتی برابر با ۴۰ کیلومتر درون دریا پیش می‌رود.