بناهای دوران روم باستان، کلیسای جامع و کلیسای لیب فرائن در تریر

تریر

کارخانه ذوب آهن فولکلینگر

فولکلینگر

صومعه لرش

لرش

کلیسای جامع اشپایر

اشپایر

صومعه مائول برن

مائول برن

طول مسیردر حدود ۳۵۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۴ روز

در هفتمین مسیر به سوی آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در آلمان به جنوب غربی کشور سفر می کنیم.

از تریر به سمت ماول برن: ۳۵۰ کیلومتر. در این میان از یک محوطه صنعتی، دو صومعه، دو شهر و در مجموع پنج میراث جهانی دیدن خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید